Prvo bi se trebalo znati što je to materija? Do nedavno se govorilo da materija ima tri agregatna stanja: kruto, tekuće i plinovito. Koji je oblik (formu ) ima materija ovisi o energetskom potencijalu. Zato je Heisnberg smatrao da je pravo i " čistio " stanje materije - energija? Svi korpuskularni oblici od subatomskih čestica. atoma, molekula i kristala, zapravo svi oblici masene materije kao vid koncentrirane energije, što nam govori i zakon o ekvivalenciji mase i energije. No, u zadnje vrijeme govori se i o četvrtom agregatnom stanju materije, o PLAZMI. Plazma je čisti vid energije. U obilju ju vidimo kao sunčevo svjetlo ili, kao svjetlo električne žarulje, ili kao plazmu ekrana. Ovako interpretirana materija govori nam bitno drugačije o materije od onoga kako smo navikli. Ponajprije se mora govoriti o razinama energije, a ne o materiji. Osim toga, oblici ( forme ) nemaju više onaj smiso koji su imali do sada, jer plazama unosi KREACIJU što nije bilo svojstvo tradicionalne materije. Tradicionalna materija je inertna i nekreativna, dok je plazma dinamična i kreativna.