Riječ Chai na židovskom znači ŽIVOT.

Enumeracija te riječi je zbroj vrijednosti slova od kojih se sastoji:

Yod + Chet = 10 + 8 = 18

Ako uzmemo broj 666, kabalistički broj Jastva, magijskog kvadrata Sunca i sažmemo broj na jednu znamenku kao: 6+6+6 = 18

Život (18) = 666 (18)

shvaćamo da je ŽIVOT Sunce unutar inidividualne Duše. Sunce kao centar sunčevog sustava je samo refleksija unutarnjeg sunca koje je centar mikrokozmosa (naš vlastiti unutarnji sunčev sustav).

Još jedna zanimljiva "koincidencija" vezana za broj 18, a to je da se u paragrafu u Bibliji, u Otkrivenjima, 13:18 prvi i jedini put spominje broj Zvijeri, 666(18).

18-ta karta u Tarotu je Mjesec/Luna a ona je simbol Ega, što je analogno broju 666(18).

1+8 = 9, devet je broj sfere Yesod (na hebrejskom = Temelj) na Drvu Života koja astrološki odgovara Mjesecu. Yesod je jungovski gledano sfera podsvjesti, a u Kabali ona predstavlja zbroj sila i snagu. Upravo iz te snage proizlaze temelji fizičkog postojanja u Malkuthu (Zemlja-Kraljevstvo).Sfera Yesod fizički odgovara genitalijama koje su generator fizičkog ŽIVOTA. Rekli smo da je ŽIVOT (Chai) = 18, a Yesod je 9 (1 + 8). Iz toga proizlazi tvrdnja da su genitalije temelj (yesod) ŽIVOTA. Podsjećamo se na moć ega (666 = 18). Upravo on pokreće genitalije, jer čovjek iz ega daje život, sve dok ne spozna da ustvari on sam sebe iz spiritualnih pobuda odražava/zrcali u vanjskoj formi što postaje njegovo djete.