Na hebrejskom Adam se piše alef+dalet+mem ili ADM.

Adamovo ime može se kabalistički gledati kao akronim: Adam, David, Mashiyach.

Moshe Idel, akademski autoritet na području židovskog misticizma, navodi akronim u svojoj knjizi „Messianic Mystics“ citirajući kabalističke izvore iz kasnog 13. stoljeća i najpoznatijeg kabalista renesanse Isaaca Luriju.

Ovaj akronim u sebi sadrži jednu eshatološku mističnu poruku: Adamova duša se reinkarnira u tijelu Davida, koji će se vratiti u vrijeme apokalipse kao Mashiyah ili Mesija. Zanimljivo je da su slova od kojih se ime, odnosno akronim sastoji: alef, dalet i mem - u abecednom poretku, što možemo protumačiti kao uspostavu kronološkog i cikličkog reda porijekla svjetla od prvog spiritualnog čovjeka pa do kralja-mesije na zemlji u liku Davida, te na kraju u lik dugo očekivanog mesije koji će otkupiti svjetove – tikkun olam („popravak svijeta“) i vratiti razbijene posude sefira („shevirat ha-kelim“) u originalno stanje prije Adamovog pada. Za mesiju u židovskoj tradiciji se kaže da potječe iz Davidove krvne linije. Zadnje slovo akronima mem (M) odnosno mesija, u sebi sadrži tu ideju jer slovu mem prethodi slovo dalet (D) odnosno David. U slučaju povratka Mesije, Mesija će imati u sebi dušu Adamovu kako bi ju mogao iskupiti.

Dublje značenje ove sheme emanacije, pada i otkupljenja je doktrina o gigul – reinkarnaciji, metempsihozi, odnosno transmigraciji duše. U mikrokozmičkom, mističnom smislu, čovjek sam prolazi kroz sve ove faze iščekujući konačan povratak nebeskim sferama u čijem popravku sam sudjeluje. Način i poredak akcija koje ovaj akronim suptilno sakriva je analogan ideji da se božanska esencija koja je jedna odvaja od prvog izvora da bi iskusila postojanje i na kraju se uz iskupljenje, pokajanje i iščekivanje, vraća svom originalnom staništu u više svjetove.

Adam predstavlja sefiru Keter, njegov pad i inkarnaciju predstavlja David ili zadnja sefira Malkut – „kraljevstvo“ (David je kralj) a Mashiyah ili mesija predstavlja sefiru Binah (prema tumačenju rabina Davida ben Yehude he-Hasida), sefiru teshuve ili pokajanja, povratka, iskupljenja, razumijevanja. Sefira Binah odvaja tri gornje spiritualne sfere uključujući samu sebe od svjetova manifestacije koje predstavljaju ostalih sedam sefirot. U tom smislu, ponor ili jaz između spiritualnih nebesa vrhovne trijade i ostatka drveta života prelazi se milošću Binah ili Razumijevanja, što u staroj izvornoj Kabali upućuje na koncept Mesije.