"Tada uze Terah sina svojega Abrama i unuka svojega Lota, sina Haranova, i snahu svoju Saraju, ženu Abrama, sina svojega, i iseli se s njima iz Ura u Kaldeji, da idu u zemlju kanaansku. Kad dođoše do Harana, nastaniše se ondje." Postanak 11:31

"Jednoga dana reče Gospod Abramu: "Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju, koju ću ti pokazati!" Postanak 12:1

"A kad nastade glad u zemlji, siđe Abram u Egipat, da se tamo za koje vrijeme skloni; jer je glad teško pritiskivala zemlju." Postanak 12:10

"Kad Abramu bi devedeset i devet godina, javi se Gospod Abramu i reče mu: "Ja sam Bog Svemoćni; hodi preda mnom i budi savršen!" Postanak 17:1

"Zato od sada tvoje ime neće biti Abram, nego ćeš se zvati Abraham; jer te postavljam ocem veoma mnogobrojnim narodima." Postanak 17:5

"Još reče Bog Abrahamu: "Saraju, ženu svoju, ne zovi više Saraja, nego neka joj bude ime Sara!" Postanak 17:15

Slijedi kabalističko tumačenje:

Abram je izašao iz Ura kaldejskog kada ga je Gospod poslao prema zemlji kaananskoj. Ur je na kaldejskom jeziku zlato ili svjetlo isto kao i na hebrejskom Ur, Aur ili Or. Najprije je Abram obitavao u "zemlji svjetla" (prva trijada Drveta Života) prije nego se utjelovio i sišao u pakao (Egipat) – Malkut. Ne bi li opet spoznao svjetlo iz kojega je potekao morao je nužno upoznati mrak egoizma, ropstva nagonima, mjesto neznanja i prepuštanja. To je inkarnacija duše iz njezinog prvobitnog staništa u ljudski oblik i njezin povratak izvoru.

Nakon što je Abram otišao u Kaanan dobiva od Boga ime Abraham, a Saraja – Sara(h). Riječ je o umetanju slova He u oba imena. To je indikacija da su nadišli jednu razinu poboženja, otkako su izašli iz Egipta (simbol Malkuta – egoizam, ropstvo nagonima). Slovo He je majčinsko slovo. U tetragramatonu, četveroslovnom imenu Boga, YHVH, oba slova He su majčinska. Ova promjena imena Abrama u Abrahama i Saraje u Sarah bi se mogla shvatiti kao silazak Duh Svetoga (Ruach HaKodesh) koji je Shekina, božanska imanentna prisutnost Boga, a ona je arhetipska ženska energija. Abrahamova nesebičnost i ljubav prema Bogu i sinu Izaku kojeg je trebao žrtvovati odgovara arhetipskoj sefiri Hesed, Milosti. Energija Heseda je davanje, nesebičnost, ljubav, žrtva, uspijeh. Riječ Sarah (shin+resh+he=300+200+5=505) ima identičnu gematrijsku (numeričku vrijednost) kao i je riječ "istinska pravda" ili "din emeth", stoga joj odgovara energija Gevurah ili suda, grubosti. Ovdje imamo ljubavnike Saru i Abrahama, sefire Hesed i Gevurah kao dvije suprotstavljene sile Drveta Života koje rezultiraju unijom, što simbolizira sefira Tiferet. Sara je bila sterilna sve dok joj Gospod nije promijenio ime iz Saraja u SaraH, dakle postignuće ravnoteže ovih sila moguće je tek nakon spuštanja slova He (Duha Svetog) u čovjeka. Nadalje ime Abram znači "uzvišeni otac" a Abraham – "otac mnoštva/naroda", a Sara je "gospa" ili "princeza". Čak im i imena etimološki naznačuju suprotne polaritete.

U skladu sa naslovom teme još jedna napomena ezoterične prirode: Abraham kao prvi patrijarh predstavlja Hesed, to znamo. Hesed je prva sfera ispod božanske trijade Ketera, Hokmah i Binah. Hesed je prva sfera manifestnog univerzuma, prvi dan stvaranja, a ostale dane predstavljaju ostalih 6 sefirot.